Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Freedům reality s.r.o. (dále také jako „RK“) si Vás tímto dovoluje informovat o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání s osobními údaji klientů RK. RK si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů, jakož i význam práv klientů na informace, které jsou o nich shromažďovány a týkají se jejich osoby.

Zpracování osobních údajů.

RK zpracovává Vaše osobní údaje za účelem a v rozsahu nutném pro plnění zákonných povinností, v rozsahu a pro účely související s obchody a službami, plnění smluvních závazků, ochrany práv, nabízení obchodu a služeb v rámci souhlasu klienta a pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Osobními údaji zpracovávanými RK jsou především údaje, které jsou určeny k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, ke které zpravidla slouží Váš průkaz totožnosti.  Identifikačními osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, identifikační číslo apod. Kopie Vašeho průkazu totožnosti smí být provedena pouze s Vaším výslovným souhlasem, pokud jej neudělíte, vyžádá si obchodní zástupce RK předložení Vašeho osobního dokladu pouze pro ověření Vámi uvedených údajů, aniž by pořídil kopii Vašeho průkazu totožnosti. Dále jsou zpracovávány zejména údaje, které jsou pro RK potřebné k tomu, aby mohla realitní obchod uzavřít bez nepřiměřených právních a věcných rizik a jsou nutné s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně.  Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je klient bance poskytl v souvislosti s jednáním o uzavření jakéhokoli smluvního či jiného právního vztahu, nebo které RK shromáždila jinak, tj. např. z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, monitoring inzerci, veřejný telefonní seznam apod.), nebo od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas.  Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá stálé fyzické i technické kontrole. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí. Veškeré klientské informace jsou rovněž chráněny obchodním tajemstvím. 

Práva klientů. 

Každý klient je oprávněn kdykoli požádat o sdělení, které osobní údaje o něm RK zpracovává.  Klient je oprávněn kdykoliv požadovat, aby osobní údaje, které o něm RK zpracovává, byly opraveny. Dále je klient oprávněn požádat RK o vysvětlení či odstranění nedostatků (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domnívá, že RK provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Své žádosti podává klient RK vždy písemně zasláním žádosti na adresu: Freedům reality s.r.o., Na Letné 825/9, Teplice 415 01. O provedených opatřeních RK klienta písemně informuje bez zbytečného odkladu.

Poskytnutí osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů RK je v zásadě dobrovolné. Povinnost uvést osobní údaje však v mnohých případech stanovuje přímo zvláštní zákon a může být zároveň nezbytným předpokladem k uzavření smluvního vztahu mezi RK a klientem. Pro větší přehlednost uvádíme povinné a nepovinné zpracování osobních údajů níže.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta RK zpracovává osobní údaje bez souhlasu klienta pouze za splnění zákonem stanovených podmínek a pro níže uvedené účely. 

a) Zpracování osobních údajů nezbytné pro dodržení právních povinností RK, jedná se především o opatření, která se snaží předcházet praní špinavých peněz či jiné nelegální činnosti a kladou na RK požadavky především v oblasti identifikace klientů. Zákonná povinnost RK zpracovávat osobní údaje je obsažena zejména v zákoně o některých opatřeních k předcházení výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

b) Zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy. V uvedeném případě jsou klientské osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy mezi RK a klientem. Zpravidla se jedná o identifikační údaje klienta, které v míře dostatečné pro plnění smlouvy konkretizují jeho osobu.

c) Zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Shora zmíněný účel zpracování chrání oprávněné nároky RK, kterých by se jen obtížně legální cestou domáhala a prokazovala svůj nárok, pokud by k takovému zákonnému zpracování osobních údajů nepřistoupila.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je vždy se souhlasem klienta. Zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu, služeb, zkvalitnění péče a obecně pro marketingové účely smí RK provádět pouze na základě uděleného souhlasu klienta. Případný udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pro marketingové účely RK na základě předchozího dobrovolného souhlasu zpracovává osobní údaje fyzických osob, které nemusí nutně být v postavení klientů RK, avšak i v takovém případě mají fyzické osoby garantovány stejná práva uvedená v části druhé tohoto dokumentu jako klienti RK. 

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje dále RK poskytuje: oprávněným osobám v rámci plnění obchodu - zejména zpracovatelům, tj. osobám, se kterými RK uzavřela smlouvu o dílo nebo smlouvu o obchodním zastoupení, spolupráci či obdobnou smlouvu v rámci plnění obchodu (zejména odhadce, účetní, advokát, IT správce, obchodní zástupce, asistent, finanční poradce), ve které je zakotveno zpracování osobních údajů, dále osobám spolupracujícím s RK v rámci plnění jejích úkolů nebo poskytování služeb, – se souhlasem klienta i dalším subjektům.  Tyto informace jsou umístěné v provozovně RK a dále též na internetových stránkách RK. S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby.


Interní směrnice o ochraně osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR).

Správce osobních údajů:  Freedům reality s.r.o. se sídlem Velká Hradební 33, Ústí nad Labem IČO: 25727427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 18741, vložka C

Telefon: 777-202-881

E-mail: freedum@email.cz

 1. Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
  Jméno: Elena Lomačenkova  Telefon: 777-202-881   E-mail: freedum@email.cz
   
 2. Směrnice upravuje povinnosti zaměstnanců organizace při ochraně údajů zpracovávaných organizací. Zásady směrnice: tento předpis ukládá povinnosti všem zaměstnancům organizace; je vydáván písemně; nesmí být vydán v rozporu s právními předpisy; nesmí být vydán se zpětnou účinností; vzniká na dobu neurčitou; odpovědná osoba seznamuje zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice prokazatelným způsobem, v organizaci obvyklým; směrnice je přístupná všem zaměstnancům zveřejněním na místě obvyklém.

 

 1. Úložiště souborů osobních údajů: všechny soubory osobních údajů jsou uloženy na cloudovém úložišti mimo budovy správce. Osobní údaje v papírové podobě jsou uloženy v uzamykatelných kancelářích / uzamykatelných skříních.

 

 1. Povinnosti osoby odpovědné za ochranu osobních údajů:
  a)  minimálně 1x za rok provádí interní audit dodržování postupů zpracování, bezpečnosti a uložení osobních údajů;
  b)  zajistí seznámení a proškolení všech zaměstnanců s touto směrnicí a s postupy pro zpracování osobních údajů;
  c)  vede a aktualizuje dokumentaci o zpracovávání osobních údajů (dále OÚ);
  d)  zajistí zavedení a dodržování vhodných technických a organizačních opatření dle dokumentace GDPR;
  e)  zajistí dodržování a ochranu práv subjektů údajů;
  f)  je povinnen nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o narušení bezpečnosti zpracovávaných OÚ dozvěděl,
    oznámit toto narušení Úřadu pro ochranu osobních údajů (
  https://www.uoou.cz/); narušení není třeba hlásit,
    pokud je nepravděpodobné, že narušení mělo za následek rizika pro práva a svobody dotčených subjektů OÚ;
  g)  stejnou informaci poskytne dotčenému subjektu údajů, pokud je pravděpodobné, že narušení bude mít za
    následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

 

 1. Povinnosti každého zaměstnance při práci a zpracovávání osobních údajů:
  a)  řídit se při zpracovávání osobních údajů platnými zákony, touto směrnicí, pokyny nadřízeného a pokyny osoby
    odpovědné za ochranu osobních údajů;
  b)  jakékoliv osobní údaje zpracovávat pouze, je-li to pro výkon práce nezbytné, v co nejmenším možném rozsahu,
    pouze pro stanovené účely, s dodržením stanovených a odsouhlasených pracovních postupů a je-li to v souladu
    s pracovním zařazením v organizaci a s důrazem na dodržování práv subjektů údajů;
  c)  při zpracovávání osobních údajů chránit zájmy zaměstnavatele, dodržovat všechna bezpečnostní a ochranná
    opatření, přijatá s souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zachovávat mlčenlivost o všech cizích OÚ, které se
    při výkonu práce dozvěděl;
  d)  žádným způsobem nezpracovávat, nekopírovat, neposkytovat a nešířit tyto při práci zjištěné cizí OÚ k vlastnímu
    prospěchu nebo k prospěchu nějaké další třetí strany;
  e)  co nejdříve a bez prodlení oznámit odpovědné osobě jakékoliv porušení nebo narušení bezpečnosti
    zpracovávaných osobních údajů, o kterém se v souvislosti s výkonem práce dozvěděl;
   f)  činit a dodržovat potřebná bezpečnostní opatření při práci s výpočetní technikou a mobilními zařízeními;
  g)  zajistit výpočetní techniku a mobilní zařízení s OÚ před možným zneužitím dostatečně silnými hesly;
  h)  zabezpečit uzamykatelné prostory s OÚ před vnějším vniknutím třetích osob dveřmi, okny či jinými možnostmi;
  i)  zamykat uzamykatelné prostory s OÚ v době své nepřítomnosti, a to i při krátkodobé nepřítomnosti;
  j)  dokumenty s OÚ umísťovat do samostatných a uzamykatelných skříní, trezorů, boxů nebo podobných zařízení.
   

V Teplicích  dne 21.05.2018