Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Freedům reality s.r.o. (dále také jako „RK“) si Vás tímto dovoluje informovat o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání s osobními údaji klientů RK. RK si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů, jakož i význam práv klientů na informace, které jsou o nich shromažďovány a týkají se jejich osoby.

Zpracování osobních údajů.

RK zpracovává Vaše osobní údaje za účelem a v rozsahu nutném pro plnění zákonných povinností, v rozsahu a pro účely související s obchody a službami, plnění smluvních závazků, ochrany práv, nabízení obchodu a služeb v rámci souhlasu klienta a pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Osobními údaji zpracovávanými RK jsou především údaje, které jsou určeny k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, ke které zpravidla slouží Váš průkaz totožnosti.  Identifikačními osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, identifikační číslo apod. Kopie Vašeho průkazu totožnosti smí být provedena pouze s Vaším výslovným souhlasem, pokud jej neudělíte, vyžádá si obchodní zástupce RK předložení Vašeho osobního dokladu pouze pro ověření Vámi uvedených údajů, aniž by pořídil kopii Vašeho průkazu totožnosti. Dále jsou zpracovávány zejména údaje, které jsou pro RK potřebné k tomu, aby mohla realitní obchod uzavřít bez nepřiměřených právních a věcných rizik a jsou nutné s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně.  Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je klient bance poskytl v souvislosti s jednáním o uzavření jakéhokoli smluvního či jiného právního vztahu, nebo které RK shromáždila jinak, tj. např. z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, monitoring inzerci, veřejný telefonní seznam apod.), nebo od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas.  Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá stálé fyzické i technické kontrole. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí. Veškeré klientské informace jsou rovněž chráněny obchodním tajemstvím. 

Práva klientů. 

Každý klient je oprávněn kdykoli požádat o sdělení, které osobní údaje o něm RK zpracovává.  Klient je oprávněn kdykoliv požadovat, aby osobní údaje, které o něm RK zpracovává, byly opraveny. Dále je klient oprávněn požádat RK o vysvětlení či odstranění nedostatků (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domnívá, že RK provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Své žádosti podává klient RK vždy písemně zasláním žádosti na adresu: Freedům reality s.r.o., Na Letné 835/9, 415 01 Teplice. O provedených opatřeních RK klienta písemně informuje bez zbytečného odkladu.

Poskytnutí osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů RK je v zásadě dobrovolné. Povinnost uvést osobní údaje však v mnohých případech stanovuje přímo zvláštní zákon a může být zároveň nezbytným předpokladem k uzavření smluvního vztahu mezi RK a klientem. Pro větší přehlednost uvádíme povinné a nepovinné zpracování osobních údajů níže.

I. Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta RK zpracovává osobní údaje bez souhlasu klienta pouze za splnění zákonem stanovených podmínek a pro níže uvedené účely. 

a) Zpracování osobních údajů nezbytné pro dodržení právních povinností RK, jedná se především o opatření, která se snaží předcházet praní špinavých peněz či jiné nelegální činnosti a kladou na RK požadavky především v oblasti identifikace klientů. Zákonná povinnost RK zpracovávat osobní údaje je obsažena zejména v zákoně o některých opatřeních k předcházení výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

b) Zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy. V uvedeném případě jsou klientské osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy mezi RK a klientem. Zpravidla se jedná o identifikační údaje klienta, které v míře dostatečné pro plnění smlouvy konkretizují jeho osobu.

Zjištěné údaje je RK povinna uchovávat po dobu stanovenou zákonem (10 let). 

c) Zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Shora zmíněný účel zpracování chrání oprávněné nároky RK, kterých by se jen obtížně legální cestou domáhala a prokazovala svůj nárok, pokud by k takovému zákonnému zpracování osobních údajů nepřistoupila.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je vždy se souhlasem klienta. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem nabízení obchodu, služeb, zkvalitnění péče a obecně pro marketingové účely smí RK provádět pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. Váš nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nemá vliv na uzavření smluvního vztahu s RK. Případný udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pro marketingové účely RK na základě předchozího dobrovolného souhlasu zpracovává osobní údaje fyzických osob, které nemusí nutně být v postavení klientů RK, avšak i v takovém případě mají fyzické osoby garantovány stejná práva uvedená v části druhé tohoto dokumentu jako klienti RK. 

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje dále RK poskytuje: oprávněným osobám v rámci plnění obchodu - zejména zpracovatelům, tj. osobám, se kterými RK uzavřela smlouvu o dílo nebo smlouvu o obchodním zastoupení, spolupráci či obdobnou smlouvu v rámci plnění obchodu (zejména odhadce, účetní, advokát, IT správce, obchodní zástupce, asistent, finanční poradce), ve které je zakotveno zpracování osobních údajů, dále osobám spolupracujícím s RK v rámci plnění jejích úkolů nebo poskytování služeb, – se souhlasem klienta i dalším subjektům.  Tyto informace jsou umístěné v provozovně RK a dále též na internetových stránkách RK. S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient